مدارک لازم جهت شماره گزاری خودرو

مدارک لازم جهت شماره گزاری خودرو

حضور صاحب خودرو
همراه داشتن مدارک خریدار اعم از شناسنامه و کارت ملی
همراه داشتن مدارکی که آدرس خریدار را اثبات کند اعم از فیش برق ، تلفن
پرینت برگه اظهار و برگه الکترونیک از سامانه گمرک جهت بازدید اولیه خودرو توسط کارشناسان شماره گزاری الزامی می باشد.
کارتکس یا سند اول خودرو که تمامی اطلاعات خودرو مربوطه و خریدار در آن درج شده است.
برگه بیمه شخص ثالت